Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die u aantreft op deze website kan fouten bevatten en kan onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie/onderbreking. Monique Landesbergen kan er voorts niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Monique Landesbergen spant zich in om alle informatie zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden en de inhoud van de webpagina’s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht kan Monique Landesbergen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de informatie en de inhoud van de site. Monique Landesbergen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de website.
Beweringen en meningen, geuit in artikelen, reacties en mededelingen op de pagina’s van deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Monique Landesbergen. Monique Landesbergen kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.
Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Monique Landesbergen is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die websites omgaan met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor, indien aanwezig, het privacy beleid, de disclaimer, copyright verklaring en overige voorwaarden van de website die u bezoekt.

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van deze website worden op prijs gesteld. U kunt deze per mail kenbaar maken via info@moniquelandesbergen.nl of via het contactformulier.